Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta Vodja oddelka za finance in računovodstvo (RAČUNOVODJA VI)

datum: 17.08.2023

kategorija: Razpis

Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta Vodja oddelka za finance in računovodstvo (RAČUNOVODJA VI) - PDF

VLOGA ZA ZAPOSLITEV - javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta Vodja oddelka za finance in računovodstvo (RAČUNOVODJA VI) Obrazec (DOC)

****

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl. US, 3/22-ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13-ZDR-1, 78/13-popr. 47/15-ZZSDT, 52/15, 15/17-odl. US, 22/19-ZPosS, 81/19, 203/20-ZIUPOPDVE, 119/21-ZČmIS, 202/21-odl. US, 15/22, 54/22-ZUPS-1), Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta

 

VODJA ODDELKA  

za finance in računovodstvo (RAČUNOVODJA VI)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Zaželena so tudi naslednja znanja in sposobnosti:

 • osnove obvladovanja računalniških orodij. 

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje, nadzorovanje opravljanja dela v okviru oddelka za finance in računovodstvo,
 • koordinacija z direktorjem občinske uprave in ostalimi vodji oddelkov,
 • opravljanje upravnih, organizacijskih, strokovnih in razvojnih nalog, ki se nanašajo na občinske finance, kamor med drugim spadajo tudi:
  • priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
  • priprava letnih poročil in zaključnega računa proračuna ter priprava premoženjske bilance občine,
  • strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
  • vodenje in aktivno sodelovanje pri opravljanju finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun in krajevne skupnosti,
  • spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen, ki so v pristojnosti občine ter podaja mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih in drugih razmerij,
  • spremljanje, evidentiranje in analiziranje davkov, taks in drugih dajatev iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom, priprava strokovnih podlag za njihovo izvedbo oziroma usklajevanje in skrb za njihovo zbiranje,
  • vodenje poslovnih knjig,
  • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
 • vodenje in organiziranje dela v računovodstvu,
 • pripravljanje internih navodil,
 • sodelovanje z nadzornimi institucijami,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega.


Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;
 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo z navedbo stopnje izobrazbe, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta;
 3. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita;
 4. pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Gornja Radgona, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.


Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v prijavi pa naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželene so delovne izkušnje pri nalogah, ki se bodo opravljale na razpisanem delovnem mestu. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije oziroma razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Gornja Radgona, na naslovu Partizanska 13, Gornja Radgona. Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev) na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o delovnem področju daje direktor občinske uprave Vladimir Mauko, tel. št. 02 564 38 17, dodatne informacije o javnem razpisu pa Marija Kaučič, tel. št.: 02 564 38 18 ali po e-pošti obcina@gor-radgona.si.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka zadeve: 110-7/2023-U101
V Gornji Radgoni, 16. 8. 2023

 

ŽUPANJA 
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

* * *

Obvestilo o končanem javnem razpisu (PDF) - 6. 9. 2023