JAVNO ZBIRANJE PONUDB za najem stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (mrliška vežica Gornja Radgona) (rok do 26. 10. 2023)

datum: 02.10.2023

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za najem stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF)

PRILOGA št. 1 podatki o ponudniku in priloga št. 2 ponudba (PDF)

Izjava nepovezana družba

Grafični prikaz prostorov

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN POGOJI S CENO NAJEMA:

Predmet oddaje v najem je del nepremičnine-objekt št. 836, ki predstavlja mrliško vežico Gornja Radgona na parc. št. 634 in 665/4 obe k.o. 184 Gornja Radgona, v dveh etažah (klet in pritličje) in v katerem se oddajo v najem naslednji prostori, v velikosti 164,71 m2 in sicer:

  • kletna etaža: klet št. 1 v izmeri 37,46 m2, shramba 10,51 m2, pisarna  19,59 m2, WC 2,76 m2, klet 2 v izmeri 28,19 m2;
  • pritlična etaža: pisarna št. 1 v izmeri 14,29 m2, shramba v izmeri 14,34 m2, pisarna št. 2 v izmeri 11,93 m2, hladilnica v izmeri 13,05 m2 ter vetrolov št. 2 – hodnik v izmeri 12,59 m2.


Del objekta ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb se oddaja v najem za potrebe izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter zagotavljanja 24-urne dežurne službe na območju občine Gornja Radgona, za določen čas in sicer do veljave podeljene koncesije, to je do vključno  22. 10. 2030. Najemna pogodba se lahko pred potekom njene veljavnosti podaljša, če najemnik vsaj 30 dni pred potekom veljavnosti najemne pogodbe vloži vlogo za njeno podaljšanje in pod pogojem, da mu je bila tudi podeljena nova koncesija za opravljanje 24-urne dežurne službe izvajanja pogrebne dejavnosti.

Najemno pogodbo je možno predčasno odpovedati, odpovedni rok znaša 4 mesece od takrat ko ena pogodbena stranka posreduje drugi pogodbeni stranki priporočeno pošiljko o odstopu od najemne pogodbe. Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi. 

Podnajem dela predmetne nepremičnine ni dovoljen in je tak pravni posel ničen, najemnik pa je občini dolžan izročiti neupravičeno pridobljeno premoženjsko korist, ki jo je prejel na podlagi podnajema, ki je v nasprotju s pogoji tega javnega zbiranja ponudb in veljavne zakonodaje. 

Glede vzdrževanja objekta se po analogiji podobnosti tematike uporabljajo določila Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS. Št. 20/04, 18/2011), katera se uporabljajo za najeme neprofitnih občinskih stanovanj. 

Sestavni del tega javnega zbiranja je tudi grafični prikaz prostorov, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, s površinami prostorov najema.

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!

OPOMBA:
V 6. točki javnega zbiranja je spremenjen termnin komisijskega odpiranja prispelih ponudb, in sicer bo zaradi praznika Komisija odpirala prispele ponudbe 2. 11. 2023 ob 12.00 uri v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v prvem nadstropju.