Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas - SVETOVALEC-PRIPRAVNIK - smer arhtitektura oz. gradbeništvo

datum: 19.10.2023

kategorija: Razpis

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas - svetovalec-pripravnik - smer arhitektura oz. gradbeništvo (PDF)

VLOGA ZA ZAPOSLITEV - Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas - svetovalec-pripravnik - smer arhitektura oz. gradbeništvo (DOC)

* * *

Na podlagi 58. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 – ZUJF; 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl. US, 3/22-ZDeb - v nadaljevanju ZJU) Občina Gornja Radgona objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas
 

                                    SVETOVALEC - PRIPRAVNIK
 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna  izobrazba- prva stopnja, smer arhitektura oz. gradbeništvo,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
   

V skladu z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09- v nadaljevanju pravilnika) ter prvim odstavkom 106. člena ZJU je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 • opravljanje nalog, določenih s programom pripravništva,
 • usposabljanje za samostojno delo na uradniškem delovnem mestu svetovalec,
 • pomoč in sodelovanje pri opravljanju nalog občinskega urbanista in investicijah,
 • opravljanje del in nalog v skladu z usmeritvami in navodili mentorja in direktorja občinske uprave.


Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo, da v skladu s 2. členom pravilnika ter prvim odstavkom 106. člena ZJU izpolnjuje pogoje za zasedbo pripravniškega delovnega mesta,
3. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan republike Slovenije,
 • ima znanje uradnega jezika,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4. pisno izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov iz zgoraj navedenih izjav iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat ne soglaša z vpogledom v uradne evidence, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Prijava naj vsebuje kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbor kandidata bo opravljen na podlagi navedb v prijavi, priloženih dokazil in pisnih izjav in po potrebi na podlagi osebnih razgovorov oziroma morebitnih drugih metod preverjanja primernosti kandidatov. V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas opravljanja pripravništva v trajanju 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat na delovnem mestu Svetovalec – pripravnik ne bo imenovan v  naziv, se mu pa v skladu z 73. členom ZJU določijo pravice in obveznosti glede na uradniški naziv Svetovalec III. Pripravniku se v skladu z 9.a členom ZSPJS določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona in na terenu na območju celotne Občine Gornja Radgona.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (obvezno na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in na Zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o delovnem področju daje direktor občinske uprave Vladimir Mauko, tel. št. 02 564 38 17, dodatne informacije o natečajnem postopku pa Marija Kaučič, tel. št.: 02 564 38 18.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-0009/2023-2 (U101)
Datum:   19. 10. 2023

          

                   

               ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
       Urška MAUKO TUŠ, l.r.