Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih (do vključno 21. 12. 2023)

datum: 21.11.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih občina Gornja Radgona (PDF) - 21. 11. 2023

GRADIVO - dopolnjen osnutek Odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih (ZIP)

* * *

Na podlagi 119. člena v povezavi s 122. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih občina Gornja Radgona

 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih občina Gornja Radgona, ki ga je izdelalo podjetje IBIS d. o. o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, št. 11/2020-OPPN, z datumom november 2023. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1982.


II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni, od 22. 11. 2023 do vključno 21. 12. 2023 v prostorih Občine Gornja Radgona na Oddelku za razvoj in infrastrukturo in na internetni strani: https://www.gor-radgona.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. 12. 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Gornja Radgona.


III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.


IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.


V.

To javno naznanilo se objavi na občinski spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si.), na oglasni deski Občine Gornja Radgona in KS Spodnji Ivanjci.

 

Številka: 350-0001/2020-38-U107
Gornja Radgona, dne 21. 11. 2023

                        

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.