JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve zemljišči v k.o. Gornja Radgona) (rok do 8. 1. 2024)

datum: 28.11.2023

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 27. 11. 2023

Priloga 1 in 2 (PDF) 

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18,  v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2023, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja so naslednje nepremičnine:

  • parc. št. 585/19 184 k.o. Gornja Radgona, stavbno zemljišče v izmeri 607 m2;
  • parc. št. 585/20 184 k.o. Gornja Radgona, stavbno zemljišče v izmeri 309 m2.

 

Obe nepremičnini se prodajata kot skupna ponudba in nakup posamezne parcele ni možen.

Izhodiščno vrednost nepremičnin, predstavlja povišana ocenjena vrednost nepremičnin, določena v izvedenskem mnenju cenitve nepremičnin sodnega cenilca in izvedenca Brunčič Janeza z dne 11. 11. 2023 in znaša za nepremičnino parc. št. 585/19 v neto vrednosti 13.232,60 EUR  in za nepremičnino parc. št. 585/20 v neto vrednosti 4.514,49 EUR, kar skupaj za obe nepremičnini predstavlja izhodiščno vrednost 17.747,09 EUR.

K izhodiščni vrednosti nepremičnine se prišteje še 22 % davek na dodano vrednost in strošek izdelave poročila o cenitvi, ki znaša 439,20 EUR.

Občina Gornja Radgona bo po podpisu kupoprodajne pogodbe izdala račun za plačilo kupnine, v katerem bo obračunan davek na dodano vrednost, ki ga mora plačati skupaj s kupnino kupec. Račun za kupnino je potrebno poravnati v roku 30 dni od njegove izdaje. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe v  zemljiški knjigi.

V  izhodiščni vrednosti niso zajeti stroški povezani s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa v zemljiški knjigi, izdelava cenilnega zapisnika v višini 439,20 EUR, ki jih plača kupec.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pri predmetnem javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!