JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2024 (rok do 14. 8. 2024)

datum: 24.01.2024

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2024 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2024 (PDF) 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2024 (DOC)

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona

* * *  

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85/2014), županja Občine Gornja Radgona objavlja

 

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2024

 

I.
Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju občine Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona.

 

II.
Upravičenci do sredstev

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

 

III.
Višina pomoči

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 200 €/PE (populacijski ekvivalent). Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.

 

IV.
Splošni pogoji upravičenosti

Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja, ko izpolni naslednje pogoje:

 • da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v občini izven območij aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave;
 • da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali uporabno dovoljenje za objekt na podlagi določil Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23);
 • mala komunalna čistilna naprava mora biti izven območij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave;
 • mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
 • mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat, oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2);
 • čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju odpadnih in čiščenju komunalne odpadne glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
 • ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po prvem zagonu male komunalne čistilne naprave);
 • lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
 • upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev malih komunalnih čistilnih naprav;
 • čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
 • v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2). Upravičenec je dolžan dostaviti dokazilo v roku 6 mesecev po prvem zagonu male komunalne čistilne naprave;
 • upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
 • do sofinanciranja so upravičeni lastniki stanovanjskih objektov v občini, ki so male komunalne čistilne naprave postavili od vključno 2012 leta dalje.
 • pred vgradnjo male komunalne čistilne naprave je potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

 

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:

 • čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:
  SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo ali ponikovalno polje, kar se dokazuje z ustreznim atestom, oziroma certifikatom.
 • čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,
 • za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.    

 

V.
Upravičeni stroški

Za sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.

 

VI.
Višina razpisanih sredstev

Sredstva sofinanciranja MKČN so zagotovljena na proračunski postavki 160399-4 z imenom Sofinanciranje malih čistilnih naprav, proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024. Višina razpisanih sredstev za leto 2024 je 10.000 €.

 

VII.
Vloga

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skladu iz razpisne dokumentacije.

Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj ob predložitvi vloge (razen 10. točke, če ne izpolnjuje pogojev za izvedbo prvih meritev):

 1. Račun za nakup male komunalne čistilne naprave iz katerega je razvidno, da cena vključuje montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov.
 2. Izjava vlagatelja (Priloga 3).
 3. Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe, certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Priloga 4).
 4. Izjava proizvajalca, da je čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je predmet ponudbe, skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode    (Priloga 4).
 5. V kolikor parcela na kateri se postavlja MKČN, ni v lasti oz. ni v celoti v lasti vlagatelja, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika oz. solastnika zemljišča (Priloga 5).
 6. Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen iz katerega bo razvidna delitev stroškov vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN).
 7. Pooblastilo za vložitev vloge s podpisom vseh lastnikov stavb, ki bodo uporabljali MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN) (Priloga 6).
 8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali uporabno dovoljenje za objekt na podlagi določil Gradbenega zakona GZ-1.
 9. Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, ki se pridobi na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za vode.
 10. Original Poročilo o prvih pozitivnih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ga izdela pooblaščeni izvajalec, ki je vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa in s tem izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in 101.a člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Če vlagatelj še nima omenjenega poročila, ker je malo čistilno napravo zagnal do šest mesecev nazaj, je dolžan dokazilo dostaviti v roku 6 mesecev po prvem zagonu male komunalne čistilne naprave.

 

VIII.
Prijava, način prijave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ter opremljena s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Rok za oddajo vlog je do vključno 14.8.2024. Predviden datum odpiranja vlog je 21.8.2024. 

 

IX.
Obravnavanje vlog in postopek odobritve

Odpiranje in pregled vlog:
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja, v skladu z označeno uro in minuto ter datumom oddaje na kuverti. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Gornja Radgona.

Popolnost in dopolnitve vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga 2). Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po navedenem roku se ne upoštevajo.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

S sklepom se zavrže:

 • vloge, ki so prispele po zaključku razpisa,
 • vloge, ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji in
 • nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ni dopolnil ali jih je dopolnil neustrezno.

S sklepom se zavrne vloge:

 • ki so neutemeljene,
 • ki vsebinsko niso vloge in
 • vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.

X.
Obveščanje o izboru

O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava Občine Gornja Radgona s sklepom. V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen ter upravičeni stroški. O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.

 

XI.
Pritožba na sklep

Zoper odločitev v sklepu lahko upravičenec vloži pisno pritožbo na župana Občine Gornja Radgona, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v roku 15 dni od prejema sklepa.

 

XII.
Nakazilo odobrenih sredstev

Z upravičenci se na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev in po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah, vendar najkasneje do 23.10.2024. Upravičenci, ki do tega datuma pogodbe ne podpišejo in ne dostavijo vse zahtevane dokumentacije, niso upravičeni do dodelitve sredstev iz tega razpisa.

Upravičenci na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev pošljejo zahtevek za izplačilo (Priloga 7) z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 30.10.2024.

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.

Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu nove naprave.

 

XIII.
Spremljanje namenske porabe sredstev

Za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje MKČN v Občini Gornja Radgona je zadolžena komisija iz 1. odstavka IX. točke tega razpisa.

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
 • druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

XIV.
Razpisna dokumentacija in informacije

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si in podjetja Komunala Radgona d.o.o.: http://komunala-radgona.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu podjetja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo pri Tadeji Zupančič na telefon: 051 246 287 ali po elektronski pošti: tadeja.zupancic@komunala-radgona.si, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

 

Številka: 354-0004/2024-U132
Gornja Radgona, 17.1.2024
                                                                                                                 

                                      

 

                  ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
        Urška MAUKO TUŠ, l.r.