Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP EU 15, parcele št. 1146/2, 1147, k. o. 193 – Spodnja Ščavnica

datum: 25.01.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 15,  parcele št. 1146/2, 1147, k. o. 193 – Spodnja Ščavnica (PDF)

GRADIVO - Vloga (pobuda) za izvedbo lokacijske preveritve (PDF)

GRADIVO - ELABORAT lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parc. št. 1146/2 in 1147 v k.o. 193 – Spodnja Ščavnica, št. LP 4/23 in priloge (ZIP)

* * *

Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15)  Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 15,  parcele št. 1146/2, 1147, k. o. 193 – Spodnja Ščavnica

 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev pobude lastnika za določitev posega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu zemljišča s parc. št. 1146/2 in 1147 v k. o. 193 – Spodnja Ščavnica in razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje ZEU d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, pod številko projekta LP 4/23, september 2023. Identifikacijska številka Elaborata v zbirki prostorskih aktov je 3859.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 15 dni, od 29. 1. 2024 do vključno 12. 2. 2024 na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si.

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

 

Občina Gornja Radgona bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter na spletni strani občine https://www.gor-radgona.si in ga skupaj z mnenji nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.

 

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.

 

V.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona, na oglasni deski Občine Gornja Radgon in na KS Spodnja Ščavnica.

Številka: 3500-3/2023-23-U107
Datum: 24. 1. 2024

 

                              

                ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA

     Urška MAUKO TUŠ, l.r.