JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2024 (rok do vključno 1. 3. 2024)

datum: 29.01.2024

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2024 (PDF) - (26.01.2024)

JR LPŠ OGR 2024 - pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje (PDF) (izvleček pogojev in meril za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Gornja Radgona za leto 2024)

JR LPŠ OGR 2024 - razpisna dokumentacija (OBRAZCI PRIJAVA).xlsx

JR LPŠ OGR 2024 - razpisna dokumentacija (OBRAZCI POROČANJE).xlsx

JR LPŠ OGR 2024 - vzorec pogodbe (PDF)

 

POROČILO O REZULTATIH RAZPISA - Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v občini Gornja Radgona za leto 2024 (PDF)

 

* * *

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 11. člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2020 z dne 15. 5. 2020 in št. 3/2023 z dne 4. 5. 2023) in 6. točke Letnega programa športa v Občini Gornja Radgona za leto 2024 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2023 z dne 22. 12. 2023) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2024 1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

2. Predmet JR:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2024 z JR sofinancirajo:


ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

- celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5 in 6 do 19 let (ŠV-PRO), 
- celoletni pripravljalni programi za otroke: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 (ŠV-PRI),

 • ​Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): 

- celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19, 
- dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.

 • ​Kakovostni šport (KŠ): 

- celoletni tekmovalni programi odraslih, 
- dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).

 • Športna rekreacija (RE):

- celoletni športnorekreativni programi za odrasle.

 • Šport starejših (ŠSta):

- celoletni športnorekreativni programi za starejše.


ŠPORTNI OBJEKTI:

 • sofinanciranje najema in obratovalnih stroškov športnih objektov,
 • subvencioniranje uporabe športnih objektov.


RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ): 

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.


ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (ORG):

 • delovanje športnih društev in zvez.


ŠPORTNE PRIREDITVE (PRIR):

 • druge lokalno pomembne športne prireditve.


3. Upravičeni izvajalci LPŠ:

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Gornja Radgona, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:

 • imajo sedež v Občini Gornja Radgona, 
 • so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je:
  - delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in/ali
  - druge športne dejavnosti (SKD: 93.190),
 • izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR, 
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.


4. Merila za vrednotenje področij športa:

Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju LPŠ v Občini Gornja Radgona (Pogoji in merila). Izvleček iz pogojev in meril je sestavni del razpisne dokumentacije.


5. Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 90.000,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2024 (proračunska postavka: 180562) in LPŠ v občini za leto 2024.


6. Rok za porabo sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2024.


7. Razpisni rok:     

Rok za prijavo je do vključno: 1. 3. 2024.


8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma jih ne bodo oddali upravičeni izvajalci LPŠ, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju in s sklepom zavržene.

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR v roku osem (8) dni od zaključka JR in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena!

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.

Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo županja občine podpisala pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2024.


9. Način dostave vlog:

Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2024 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vloga (obrazci »SPLOŠNO«, »IZJAVA« in n-krat »SOGLASJE«) mora biti oddana v zaprti ovojnici na naslov:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA. Vloga mora biti pravilno označena:

 • polni naslov pošiljatelja
 • pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2024 - NE ODPIRAJ!«
 • naslov prejemnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.


Šteje se, da je vloga prispela pravočasno:

 • če je bila (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA« ter podpisani obrazci »SOGLASJE«) oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo in hkrati
 • če je bila E-vloga (celotna dokumentacija »RAZPISNI OBRAZCI« z zahtevanimi prilogami) poslana zadnji dan roka za oddajo na e-naslov naročnika (obcina@gor-radgona.si) do 24:00.


10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

Kontaktna oseba: Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, 02/564-38-25, e-pošta: aleksandra.pzamuda@gor-radgona.si


11. Informacije o razpisni dokumentaciji:

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v glavni pisarni občine v času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.gor-radgona.si.

 

Številka: 671-0008/2024
Datum: 26. 1. 2024
 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA

Urška MAUKO TUŠ, l.r.