JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (poslovna stavba z zemljiščem) (rok do 31. 5. 2024)

datum: 08.05.2024

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 8. 5. 2024

Priloga 1 in 2 (PDF) 

Izjava za izbranega najugodnejšega ponudnika (nepovezana družba) (PDF)

* * *

Številka: 478-0005/2024-29 (U108)
Datum:   8. 5. 2024

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18,  v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2024, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, ki jo po pooblastilu zastopa podžupan Miran Dokl, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846
 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:

  • poslovna stavba s pripadajočimi skladiščnimi prostori in pripadajočim stavbnim zemljiščem, (del stavbe 1-gostinski lokal in del stavbe 2-skladiščni prostor), ki predstavljata objekt št. 843 k.o. 184 Gornja Radgona na naslovu Prešernova cesta 10, Gornja Radgona, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 648/5 k.o. 184 Gornja Radgona ki je velikosti 711 m2. Objekt je po podatkih Geodetske uprave RS grajen v letu 1920 in predstavlja objekt nekdanje vojašnice. Objekt je bil delno investicijsko vzdrževan: kritina je bila zamenjana leta 1990, fasada je bila obnovljena 1990 leta. Objekt je oddan v najem najemniku do 19. 10. 2024. Objekt je priključen na električno, vodovodno in komunikacijsko omrežje, odpadne vode so speljane v javno kanalizacijo. Ogrevanje in ohlajevanje gostinskega objekta je zagotovljeno s pomočjo klimatske naprave. Predmet prodaje pa ni zunanja ureditev letne terase ki predstavlja premičnine, ki so v lasti trenutnega najemnika. Za nepremičnino je bila pridobljena lokacijska informacija št. 35101-0028/2024-U107 dne 16. 1. 2024. Objekt ima urejen neposredni dostop iz javne ceste in je logistično dobro dostopen.
     

Izhodiščno vrednost nepremičnine predstavlja povišana ocenjena vrednost nepremičnine, določena s Oceno tržne vrednosti pravic na nepremičnini sodnega cenilca za področje gradbeništva-nepremičnine Andreja Cehtl, univ.dipl. inž.gradb. z dne 15. 4. 2024 in znaša v neto vrednosti 80.500,00 EUR. Kupec je dolžan poravnati še strošek cenitve v višini 366,00 EUR, stroške geodetske odmere v višini 1.853,18 EUR, plačilo davka na promet nepremičnin, stroške priprave notarskega akta kupoprodajne pogodbe in notarske overitve ter vpisa pogodbe v zemljiško knjigo.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona, kar se nato vnese tudi v sam tekst kupoprodajne pogodbe.
 

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!