Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referendumov 2024

datum: 10.05.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referendumov 2024 (PDF) - 9. 5. 2024

* * *

Številka: 040-0008/2024-1
Datum: 9. 5. 2024

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13) objavlja županja Občine Gornja Radgona
 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
 ZA IZVEDBO REFERENDUMOV 2024

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Občina Gornja Radgona ponuja organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo treh referendumov 2024 (Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, Referendum o rabi konoplje in Referendum o preferenčnem glasu, ki bodo izvedeni 9. 6. 2024, stalna in dodatna plakatna mesta brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, organizatorji pa so dolžni plačati stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov po veljavnem ceniku izvajalca plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Pri plakatiranju so vse stranke, liste, posamezniki in organizatorji referendumske kampanje enakopravni.


1. Stalna plakatna mesta:

Stalna plakatna mesta so objekti za lepljenje plakatov na javnih površinah, katerih lastnica je Občina Gornja Radgona. Razpored plakatiranja v sodelovanju z izvajalcem plakatiranja določi občinska uprava Občine Gornja Radgona.


2. Dodatna plakatna mesta:

V občini Gornja Radgona so določene začasne lokacije za postavitev plakatnih mest, na katere lahko vsak organizator referendumske kampanje postavi po en objekt – pano oziroma reklamni objekt. O načinu postavitve (vrstni red oziroma mikrolokacija) se organizatorji dogovorijo z izvajalcem plakatiranja.

Primerne lokacije za postavitev začasnih plakatnih mest v občini so naslednje javne površine:

 • Trg svobode v Gornji Radgoni – zelenica levo in desno,
 • Partizanska cesta v Gornji Radgoni – površine v bližini novega krožišča,
 • Spodnja avtobusna postaja v Gornji Radgoni – na panojih avtobusnega postajališča,
 • Kerenčičeva in Panonska ulica v Gornji Radgoni – zelenica levo in desno,
 • Apaška cesta v Gornji Radgoni -  križišče z Grajsko cesto, pri vodni črpalki,
 • Prežihova ulica v Gornji Radgoni – površine v bližini novega krožišča do zelenice pri transformatorju,
 • Maistrov trg v Gornji Radgoni – nasproti Trstenjakovega doma,
 • Mladinska ulica in Kocljeva ulica v Gornji Radgoni – zelenica ob pločnikih,
 • Ulica Cirila Metoda v Gornji Radgoni – zelenica ob cesti,
 • centri vseh naselij v občini, na kandelabrih javne razsvetljave, na zelenicah ob avtobusnih postajališčih.


Plakati ne smejo biti večji od 100 x 70 cm (B1). Začasna plakatna mesta ne smejo ovirati preglednosti cest ter prehodnosti za pešce in kolesarje.


3. Dostava podatkov:

Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za izvajanje referendumske kampanje na območju občine Gornja Radgona. Ta oseba bo v primeru kršitev nastopila v vlogi odgovorne osebe pravne osebe.

O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Gornja Radgona sproti obveščala javnost.


II. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v občini Gornja Radgona se vsak organizator sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljavcem kategoriziranih in nekategoriziranih cest.

Možne lokacije plakatnih mest, ki niso določena s tem navodilom, so še:

 • izložbena okna poslovnih prostorov,
 • obstoječi reklamni objekti v občini, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb,
 • ograje,
 • fasade objektov,
 • zelenice zunaj cestnega omrežja.

Na teh mestih lahko organizatorji postavljajo plakatne objekte pod naslednjimi pogoji:

 • da imajo soglasje lastnika prostora, objekta ali zemljišča.

Pri tem mora biti plakat pritrjen tako, da ne posega v javno površino, da ne ovirajo že postavljenih objektov, to je njihove preglednosti in ne ovirajo cestnega prometa.

Za lokacije ni potrebno posebno dovoljenje upravnega organa.


III. UPORABA  PLAKATNIH MEST

Na vseh plakatnih mestih se na podlagi Odloka o občinskih taksah v občini Gornja Radgona ne plačuje občinska taksa.

Občinska uprava izda po pridobitvi vlog organizatorjev odločbo, s katero dovoli uporabo javne površine v občini.


IV.  IZVEDBA PLAKATIRANJA

Plakatiranje na stalnih in dodatnih plakatnih mestih iz I. poglavja na podlagi Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/16) izvaja izvajalec plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki opravi samo plakatiranje ter plakate in panoje tudi odstrani. Zato je treba pri izvajalcu plakatiranja podati zahtevek za postavitev oziroma se dogovoriti za tehnično izvedbo plakatiranja med volilno kampanjo. Vlogo lahko podate pisno ali osebno pri odgovorni osebi izvajalca, Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel. (02) 564 48 00, e-pošta: info@komunala-radgona.si, gsm: (041) 786 742. Stroške nameščanja panojev in plakatov krije organizator volilne kampanje sam. Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani kampanji.

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso dodeljena listi, bodo nemudoma odstranjena na stroške tistega, ki jih je postavil oziroma objavil. Postavitev objekta brez dovoljenja je prekršek, objekt pa bo nemudoma odstranjen na stroške lastnika.


 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.