CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA občin Gornja Radgona, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in Benedikt

datum: 27.05.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Celostna prometna strategija - 1 logo

Občine Gornje Radgone, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in Benedikt so pričele z izdelavo oz. novelacijo Celostnih prometnih strategij. V aprilu 2024 je bila podpisana pogodba z izvajalcem, podjetjem ZUM d.o.o..

Cilj občinskih celostnih prometnih strategij je trajnostno načrtovanje prometa v vseh prometnih podsistemih: hoji, kolesarjenju, javnem potniškem prometu ter avtomobilskemu prometu v sodelovanju s čim širšo možno splošno in strokovno javnostjo. Trajnostni razvoj prometa je cilj tako v prostorskih in prometnih razvojnih dokumentov na državni kot na evropski ravni.

Priprava občinskih celostnih prometnih strategij je del sodobnejšega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode načrtovanja prometa dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši dostopnosti in kakovosti bivanja v naseljih za sedanje in prihodnje generacije.

S pripravo OCPS in njenim izvajanjem bodo sodelujoče občine stremele in napredovale v smeri pozitivnih učinkov na okolje in zdravje prebivalcev, izboljšale mobilnost, prometno varnosti in dostopnost ter izboljšale podobno občine. Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti in dobre dostopnosti pomembnih ciljev potovanj.

Proces priprave OCPS poteka v skladu z nacionalnimi smernicami za pripravo Občinske celostne prometne strategije – Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje, ki jih je  junija 2021 izdalo ter aprila 2023 posodobilo Ministrstvo za infrastrukturo. Proces priprave je razdeljen na več sklopov: ureditev pogojev za delo, vzpostavitev procesa, oris želenega stanja, analiza obstoječega stanja, opredelitev smeri ukrepanja, priprava in potrditev strategije in zadnji sklop, to je izvajanje strategije.

Bistvo procesa priprave OCPS je vključujoč pristop. V okviru različnih aktivnosti kot so intervjuji, javne razprave, delavnice in tudi anketiranje, bodo v več fazah priprave OCPS vključeni strokovna in splošna javnost ter posamezne fokusne skupine (npr. šolarji).

Proces priprave CPS bo trajal 10 mesecev. Predvidoma februarja 2025 bo predlog CPS podan občinskemu svetu v sprejem.

Žan Plevnik in Gašper Žemva, ZUM d.o.o.; Josip Rotar MKM;


Sporočilo za medije - CPS (PDF)

Celostna prometna strategija - partnerji - logo

V aktualnem GLASILU, št. 11, maj 2024 je na to temo objavljen članek: 

Članek Izdelava občinske celostne prometne strategije