4. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 16. 2. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 11.02.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-158 (U112) (OS/4IS)
Datum:   11. 2. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v sredo, 16. februarja 2022, ob 16.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji spremenjen in dopolnjen DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Joža PRIMOŽIČ, direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona

4. Sklep o soglasju k predlogu ureditve prometnega režima na območju avtobusne postaje in ureditve območja krožišča v Gornji Radgoni – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan


Obrazložitev osnovnega vabila:
Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujni zadevi. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.

Popravek in sprememba vabila:
Izredna seja, ki je bila sklicana z vabilom z dne 11. 2. 2022, se iz nujnega razloga preloži za dve uri kasneje, tako da bo pričetek seje isti dan ob 16.00 uri; razlog za preložitev ure je obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport v Gornji Radgoni. Izredna seja je bila sklicana za obravnavanje in odločanje o nujni zadevi pod točko 3, katere naziv se zdaj popravlja; predlagani dnevni red je zdaj dopolnjen s še eno nujno zadevo, glede katere je prav tako potrebna opredelitev občinskega sveta.

Ta popravek in dopolnitev vabila se objavi v okviru sklica seje na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je k točki 3 predlaganega dnevnega reda je bilo priloženo objavljeno z osnovnim vabilom z dne 11. 2. 2022, dodatno gradivo glede na spremenjen naziv točke bo objavljeno naknadno. Gradivo k točki 4 predlaganega dnevnega reda bo objavljeno naknadno.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA

                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 4. izredno sejo OS OGR - 16. 2. 2022 (PDF) objavljeno 11. 2. 2022

Popravek in sprememba vabila sklicane 4. izredne seje OS OGR - 16. 2. 2022 (PDF) - objavljeno 14. 2. 2022

DODATNO GRADIVO za 4. izredno sejo OS OGR - 16. 2. 2022 (PDF) - objavljeno 16. 2. 2022


Posnetek celotne seje (objavljeno 17. 2. 2022):