2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 1. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 13.01.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2023-1 (U112) (OS/02)
Datum:   13. 1. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v sredo, 25. januarja 2023, ob 15.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne 1. seje občinskega sveta z dne 15. 12. 2022

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Aleš DOKL, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
4.a) Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek mandatne dobe ter slovesna prisega članice občinskega sveta
4.b) Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
4.c) Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta
4.d) Sklep o razrešitvi sedanjih in imenovanju novih predstavnikov občine v svete javnih zavodov in nadzorni svet javnega podjetja
4.e) Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgonaobrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

7. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 53 navedenih nepremičnin v lasti občine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste)obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

8. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama
 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

 

KOMPLETNO GRADIVO za 2. redno sejo OS OGR - 25. 1. 2023 (PDF) - objavljeno 13. 1. 2023


Posnetek celotne seje (objavljeno 27. 1. 2023):