4. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 5. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 08.05.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-5/2023-1 (U112) (OS/04)
Datum:   8. 5. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 18. maja 2023, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta z dne 20. 4. 2023

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 (prva obravnava) – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

7. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za nepremičnine v lasti občine parc. št. 585/15 in 619/3 k.o. Gornja Radgona ter 1192/2 k.o. Ivanjševci) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve 2022 v Občini Gornja Radgonaobrazložitev Boštjan FLEGAR, vodja oddelka v občinski upravi

9. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 4 bo objavljeno naknadno.

 


 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 4. redno sejo OS OGR - 18. 5. 2023 (PDF) - objavljeno 8. 5. 2023

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 3. redni seji občinskega sveta) - objavljeno 18. 5. 2023

DODATNO GRADIVO za 4. redno sejo OS OGR - 18. 5. 2023 (PDF) - objavljeno 18. 5. 2023

Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 5. 2023):