5. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 6. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 12.06.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-6/2023-1 (U112) (OS/05)
Datum:   12. 6. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 22. junija 2023, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 18. 5. 2023

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Končno poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona – pregled poslovanja občine za leto 2022 – obrazložitev mag. Aleksander KUPLJENIK, direktor Inštituta za javno finančno pravo

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 (druga obravnava) – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

8. Letni program športa v Občini Gornja Radgona za leto 2023 – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – obrazložitev Darko FRAS, podsekretar v občinski upravi

10. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen gradivo k tč. 4, ki bo objavljeno naknadno.
 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 5. redno sejo OS OGR - 22. 6. 2023 (PDF) - objavljeno 12. 6. 2023

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 4. redni seji občinskega sveta) - prvi del - objavljeno 22. 6. 2023

DODATNO GRADIVO za 5. redno sejo OS OGR - 22. 6. 2023 (PDF) - objavljeno 22. 6. 2023

Posnetek celotne seje (objavljeno 26. 6. 2023):