1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 11. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 16.11.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-9/2023-1 (U112) (OS/1IS)
Datum:   16. 11. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v sredo, 22. novembra 2023, s pričetkom ob 16.00 uri,

v veliki zbornici Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova ulica 1.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Sklep o prevzemu novega osnovnega vložka v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

4. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama

 

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujni zadevi, glede katere je potrebna opredelitev občinskega sveta. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

KOMPLETNO GRADIVO za 1. izredno sejo OS OGR - 22. 11. 2023 (PDF) - objavljeno 16. 11. 2023

DODATNO GRADIVO za 1. izredno sejo OS OGR - 22. 11. 2023 (PDF) - objavljeno 22. 11. 2023

Posnetek celotne seje (objavljeno 23. 11. 2023):