Informacija o posebni spletni strani skupnega projekta “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza“

datum: 14.01.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Občine Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici izvajajo skupni projekt »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana nadgradnja črpališča na vodnem viru Podgrad, izgradnja okrog 39 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov) in 1 novo prečrpališče Blaguš s ciljem zagotavljanja kvalitetne pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. 

Obveščamo vas, da je bila v okviru operacije vzpostavljena posebna spletna stran, na kateri lahko najdete podrobnejše informacije o projektu. Prav tako se bodo na spletni strani projekta sproti objavljale vse pomembne novice v zvezi z izvajanjem in napredovanjem projekta, vključno s pomembnimi obvestili za občane o začasnih zaporah posameznih cest in ulic, ki bodo nujno potrebne za uspešno izvedbo projekta.

Vljudno vabljeni k ogledu spletne strani projekta: https://vodovod-c2.si

Logo 1 NadgradnjaVodovodaSistemaC 2fazaLogo EKP kohezijski sklad SLO

 

Zbrane objave o projektu na spletni strani občine:
https://www.gor-radgona.si/o-obcini/strategija-obcine-in-projekti/