Denarna pomoč ob rojstvu otroka

Občina Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 55/09 in 94/15), staršem ob rojstvu otroka nameni 200 evrov za vsakega živorojenega otroka, ne glede na socialni status posameznika.

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca, pod pogojem, da imata oba z novorojencem slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v občini Gornja Radgona. Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, če je zakonit zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa. Upravičenec nima pravice zahtevati enkratne denarne pomoči po navedenem pravilniku, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.

Z enkratno denarno pomočjo se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenec lahko zahteva enkratno denarno pomoč v prvem letu od rojstva otroka. Po izteku tega roka, upravičenec ne more več zahtevati enkratne denarne pomoči po navedenem pravilniku. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu izplača na podlagi vloge in priloge naslovljene na Občino Gornja Radgona.

VLOGA - Zahtevek za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka