21. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 08.09.2005

datum: 05.09.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-OS/21-Ž
Datum: 24.08.2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M21. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 08. septembra 2005, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF))3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona" (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC

7. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Vilijem ŽUNKOVIČ, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade(GRADIVO 7. točka (PDF))8. Pravilnik o pogojih za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Gornja Radgona – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 8. točka (PDF))9. Pravilnik o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 9. točka (PDF))10. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ(GRADIVO 10. točka (PDF) )11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar - junij 2005 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 11. točka (PDF))12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine za leto 2004 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora(GRADIVO 12. točka (PDF))13. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci za leto 2004 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora(GRADIVO 13. točka (PDF) )14. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času januar – junij 2005 – obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 14. točka (PDF))15. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 15. točka (PDF))16. Sklep o ukinitvi podružnične šole Stogovci pri Osnovni šoli Apače – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 16. točka (PDF))17. Sklep o ukinitvi enote vrtca v Stogovcih v javnem zavodu Vrtec Manko Golar Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 17. točka (PDF) )18. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2005 – obrazložitev Vilijem ŽUNKOVIČ, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade(GRADIVO 18. točka (PDF))19. Sklep o najetju dolgoročnega kredita za investicije v komunalno infrastrukturo (ceste, pločnik), obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 19. točka (PDF))
20. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja(GRADIVO 20. točka (PDF))
21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.