11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 08.12.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-10/2003-Ž
Datum: 05.12.2003Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M11. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. decembra 2003, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 10. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem pravne razlage 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda

5. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (druga obravnava) - obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Darinka BODANEC

9. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v občini Gornja Radgona za leto 2004 - obrazložitev Darinka BODANEC

10. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona - obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

13. Informacija o osrednji prireditvi v občini Gornja Radgona v počastitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo, prvega maja 2004 – obrazložitev podžupan Dušan ZAGORC

14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.Gradivo za 11. sejo OS (PDF)