4. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29. 3. 2007

datum: 20.03.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/4-Ž
Datum: 16. 3. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M4. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 4. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 5. točki 4. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (druga obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 6. točki 4. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora "medobčinski inšpektorat" (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 7. točki 4. redne seje OS (PDF)
8. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 8. točki 4. redne seje OS (PDF)
9. Pravilnik za sofinanciranje promocijskih prireditev iz proračuna Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 9. točki 4. redne seje OS (PDF)
10. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 10. točki 4. redne seje OS (PDF)
11. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 11. točki 4. redne seje OS (PDF)
12. Pravilnik za sofinanciranje posebnih skupin iz proračuna Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 12. točki 4. redne seje OS (PDF)
13. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona in Občine Apače (od 01.04.2007 dalje) – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 13. točki 4. redne seje OS (PDF)
14. Soglasje k podpisu Dogovora o delitvi izdatkov (stroškov) v breme proračuna posamezne občine – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 14. točki 4. redne seje OS (PDF)
15. Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 4. redne seje OS (PDF)
16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.