1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 6. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 13.06.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/1-IS-Ž
Datum: 13. 6. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 19. junija 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 3. točki 1. izredne seje OS (PDF)


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.