20. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 30.06.2005

datum: 20.06.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-Ž-20
Datum: 16.06.2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M20. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 30. junija 2005, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF)) 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 5. točka (PDF)) 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 6. točka (PDF)) 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 7. točka (PDF)) 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 8. točka (PDF)) 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona" (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 9. točka (PDF)) 10. Sklep o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 10. točka (PDF)) 11. Sklep o odkupu nepremičnin v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 11. točka (PDF)) 12. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 12. točka (PDF)) 13. Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc. št. 927/1 k.o. Mele – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 13. točka (PDF)) 14. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 14. točka (PDF)) 15. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona(GRADIVO 15. točka (PDF)) 16. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 16. točka (PDF)) 17. Poročilo o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 17. točka (PDF)) 18. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja(GRADIVO 18. točka (PDF)) 19. Soglasje k imenovanju direktorja-ice javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja(GRADIVO 19. točka (PDF)) 20. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

21. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.