15. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23.09.2004

datum: 10.09.2004

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-4/2004-Ž
Datum: 07.09.2004


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M15. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 23. septembra 2004, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 14. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF) )3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2004 – obrazložitev Vilijem ŽUNKOVIČ, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade(GRADIVO 5. točka (PDF))6. Sklep o uporabi takse za obremenjevanje okolja – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 6. točka (PDF))7. Sklep o odkupu zemljišč na Delavski poti – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 7. točka (PDF))8. Dopolnitev programa prodaje občinskega premoženja v letu 2003/2004 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ(GRADIVO 8. točka (PDF))9. Sklep o merilih za določitev osnovne plače direktorju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Soglasje k Statutu Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ

11. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Negova za leto 2003 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora(GRADIVO 11. točka (PDF))12. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Gornja Radgona za leto 2003 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora(GRADIVO 12. točka (PDF))13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.