12. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 3. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 18.03.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. marca 2008, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/12-Ž
Datum: 14. 3. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. marca 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 11. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 5. točki 12. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
–Revizijsko poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2007
KOMPLETNO GRADIVO k 6. točki 12. redne seje OS (ZR PR 2007) (PDF)
7. Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 7. točki 12. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 8. točki 12. redne seje OS (PDF)
9. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 9. točki 12. redne seje OS (PDF)
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 10. točki 12. redne seje OS (PDF)
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Darja MOČNIK
GRADIVO k 11. točki 12. redne seje OS (PDF)
12. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Darja MOČNIK
GRADIVO k 12. točki 12. redne seje OS (PDF)
13. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 13. točki 12. redne seje OS (PDF)
14. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Hercegovščak in k.o. Ivanjševci v last Občine Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 14. točki 12. redne seje OS (PDF)
15. Imenovanje članov sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.