11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 11. 2012 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 09.11.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v torek, 20. novembra 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/11-F1
Datum:   7. 11. 2012


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

S K L I C U J E M 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v torek, 20. novembra 2012, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

  

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta in zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

9.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
* popravljena obrazložitev predloga proračuna za leto 2014 (PDF)
 

10. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vesna KOZLAR, Bau-ing d.o.o.
 

11. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Milan ŽELEZNIK, Inštitut za lokalno samoupravo
 

12. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev  Milan ŽELEZNIK, Inštitut za lokalno samoupravo
 

13. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 584/2 in 586/4 k.o. Zbigovci – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi  
 

14. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 927/34 k.o. Mele – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

15. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak, Lastomerci, Negova, Orehovci, Police, Stavešinci in Zbigovci – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.

 


KOMPLETNO GRADIVO za 11. redno sejo OS - 20. 11. 2012 (PDF)
DODATNO GRADIVO za 11. redno sejo OS - 20. 11. 2012 (PDF)