2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 12. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 05.12.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2014-OS/2-F1
Datum:   5. 12. 2014
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 18. decembra 2014, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

6.      Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

7.      Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

8.      Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.      Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

12. Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Jelka JEŽ, vodja Uradov za delo Ljutomer in Gornja Radgona

13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam št. 4, 7, 8, 9 in 10, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 2. redno sejo OS - 18. 12. 2014 (PDF) - 5. 12. 2014

DODATNO GRADIVO za 2. redno sejo OS - 18. 12. 2014 (PDF) - 18. 12. 2014

SPREJETI SKLEPI 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 12. 2014