5. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29. 11. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 22.11.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/5-IS-F1
Datum:   22. 11. 2016

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 
 

S K L I C U J E M 

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v torek, 29. novembra 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   a)     Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta, ugotovitvi prenehanja članstva članu v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in v Odboru za mednarodno sodelovanje ter ugotovitvi prenehanja mandata članu Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
   b)     Sklep o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Gornja Radgona
   c)     Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
   d)     Sklep o razrešitvi dosedanjih in imenovanju nadomestnih predstavnikov občine v svet javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

4.      Obravnava delovnega osnutka Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

5.      Obravnava delovnega osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

6.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ker ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo k je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 5. izredno sejo OS - 29. 11. 2016 (PDF) - 22. 11. 2016
  

DODATNO GRADIVO za 5. izredno sejo OS - 29. 11. 2016 (PDF) -  29. 11. 2016

OBVESTILO predsedujočega, da se seja ne bo nadaljevala in je zaključena - 22. 12. 2016


Posnetek celotne seje (objavljeno 2. 12. 2016):