JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 31. 5. 2018)

datum: 04.01.2018

kategorija: Razpis

PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Gornja Radgona za leto 2018 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (DOC) 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (PDF) 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev (PDF) 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (DOC) 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (DOC) 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (PDF) 
 

***

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 11. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015), Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 10/2017) ter priglasitvijo sheme državne pomoči št. M001-5880289-2015), Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2018

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju Pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2018. 

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020. 

Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju,

UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest,

UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,

UKREP C – Naložbe za nakup opreme in nematerialne investicije. 

Vsak od navedenih ukrepov se mora izvajati na območju občine Gornja Radgona.

 

II. VIŠINA SREDSTEV 

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2018, znaša 55.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2018.

 

III. UPRAVIČENCI - POGOJI IN MERILA  

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisa ter v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona. Če bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo upravičencem, v skladu s predlogom komisije, dodeljena sredstva sorazmerno znižala. 

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

·         mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1-NPB14 (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), Zakonom o socialnem podjetništvu - ZSocP (Ur.l. RS, št. 20/11) in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;

·         samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in mala podjetja iz prejšnje alineje);

·         fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;

·         fizične osebe, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju občine Gornja Radgona oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložile vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja na območju Občine Gornja Radgona, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.

 

Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja:

·         ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti opravljajo dejavnost iz sektorjev ribištva in akvakulture;

·         iz primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;

·         iz predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

-          če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

-          če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

·         ki so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ki so v postopkih prisilnega prenehanja zaradi insolventnosti po veljavnih predpisih, ki urejajo finančno poslovanje v postopkih prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije oziroma njihovi lastniki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Gornja Radgona;

·         ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih zapadlih obveznosti do Občine in do države;

·         ali posamezniki, ki so za isti namen že ali še bodo pridobili sredstva iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.

 

IV. SPLOŠNA DOLOČILA 

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR. 

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se daje prednost domačim proizvodom pred uvoženimi. Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa in so namenjena za prevoz oseb in tovora v cestnem prometu, in ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo. 

Pravna podlaga opredeljuje tudi pravilo kumulacije pomoči, in sicer se pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije št. 360/2012 do zgornje meje, ki jo ta uredba določa. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR). 

Izraz »enotno podjetje« v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

·         podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

·         podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

·         podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z  navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

·         podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za »enotno podjetje«. 

»Povezano podjetje« pomeni vsa enotna podjetja in podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev. 

Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo z eno vlogo na posamezen ukrep. Med »povezanimi podjetji« na javni razpis lahko kandidira le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh vlagateljev med seboj »povezanih podjetij« zavrnjene. 

Pri izračunu upravičenih stroškov se upošteva vrednost računa brez DDV. Med neupravičene stroške pri vseh prijaviteljih spadajo dajatve, ki jih predpisuje država, npr. carina, transportni, potni ali tovorni stroški itd.

Posamezni upravičenec mora pred dodelitvijo sredstev podati pisne izjave:

·         o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči;

·         o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;

·         da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov;

·         o povezanih podjetjih ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij. 

 

Vlagatelj mora posamezni ukrep realizirati v skladu s prijavo. V primeru odstopanj med prijavo in realizacijo bo ukrep sofinanciran največ do višine vrednosti zaprošenih sredstev ob prijavi. V primeru manjše realizacije, kot določeno v pogodbi, se znesek sofinanciranja sorazmerno zmanjša.

 

V. VMESNO IN KONČNO POROČILO

Vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, so po razpisu obvezani predložiti vmesno in/ali končno poročilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in v katerem bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prijavljenega ukrepa. Predložiti je potrebno tudi ustrezno dokumentacijo, ki je predvidena v razpisni dokumentaciji za posamezni ukrep.

Če do rokov, navedenih za posamezni ukrep, vmesna in/ali končna poročila ne bodo dostavljena ali ukrep ne bo realiziran, to pomeni neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani prejemnika nepovratnih sredstev, s čimer bodo podani pogoji za odstop od pogodbe s strani Občine Gornja Radgona ter izpolnjeni pogoji za vračilo prejetih nepovratnih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi. Če pa se ugotovi, da je vlagatelj namerno z neresničnimi navedbami za pridobitev nepovratnih sredstev v svoji vlogi zavajal Občino Gornja Radgona, je navedeno dejstvo lahko tudi eden izmed razlogov za pričetek kazenskega postopka za poslovno goljufijo.

 

VI. UKREPI IN POMOČI
 

UKREP A: POMOČ PRI SAMOZAPOSLOVANJU IN ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST
 

A1. SAMOZAPOSLITEV

Upravičenci do pomoči:

Na javni razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so samozaposlitev uresničile v obdobju od dneva objave javnega razpisa do poteka roka za prijavo na razpis. Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so:

·         fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona;

·         ustanovitelji družb in dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o socialnem podjetništvu, katerim taka dejavnost pomeni edini in glavni vir dohodka, s sedežem dejavnosti na območju občine Gornja Radgona.

Pogoj stalnega prebivališča oz. sedeža mora upravičenec izpolnjevati v času vložitve vloge na javni razpis, vse do zaključka realizacije ukrepa oz. njegovega trajanja.

Intenzivnost pomoči:

Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za samozaposlitev.

Splošni pogoji:

Samozaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.

Upravičenec mora na Občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO z dokazili o plačilu prispevkov za socialno varnost (samostojni podjetniki) ali obrazec REK 1 (ostale gospodarske družbe) za prvih 12 mesecev samozaposlitve/zaposlitve ter najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO z dokazili o plačilu prispevkov za socialno varnost (samostojni podjetniki)  ali obrazec REK 1 (ostale gospodarske družbe) za drugih 12 mesecev samozaposlitve/zaposlitve.

 

A2. POMOČ PRI ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST

Upravičeni stroški:

-          stroški za odpiranje novih delovnih mest,

-          stroški zaposlitve registrirano brezposelnega »iskalca prve zaposlitve«,

-          zaposlitve osebe za čas opravljanja pripravništva.

V primeru razveljavitve pogodbe o zaposlitvi ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja pri vseh navedenih ukrepih zaposlovanja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas ohranitve zaposlitve, v roku 30 dni, dolžan zaposliti drugo brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva. V tem primeru je potrebno takoj predložiti vsa dokazila.

Upravičenci do pomoči:

·         podjetja iz III. poglavja tega razpisa, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in so izvedla novo zaposlitev v obdobju od dneva objave javnega razpisa do poteka roka za prijavo na razpis za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine in

·         podjetja, ki v času od dneva objave javnega razpisa do poteka roka za prijavo na razpis zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine,

nova zaposlitev pa pomeni neto povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu na osnovi obračunskih ur.

Intenzivnost pomoči:

Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.

Splošni pogoji:

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 24 mesecev, za polni delovni čas 40 ur na teden. V primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve za isto delovno mesto.

Upravičenec mora na Občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO in dokazila o izplačilu plače novo zaposlenega delavca, vključno z vsemi davki in prispevki obračunanih plač, in obrazec REK 1 za prvih 12 mesecev in najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO in dokazila o izplačilu plače novo zaposlenega delavca, vključno z vsemi davki in prispevki obračunanih plač, in obrazec REK 1 za drugih 12 mesecev.

 

UKREP B: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Upravičenci do pomoči so:

·         nepridobitne pravne osebe, ki so do poteka roka za prijavo na razpis pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva in imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Gornja Radgona.

Upravičeni stroški so:

·         stroški, nastali pri pripravi vseh potrebnih aktov oz. postopkov za registracijo socialnega podjetja,

·         stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa oziroma najema objekta), ki jih mora upravičenec vključiti v aktivo podjetja in obravnavati kot osnovno sredstvo, ki se amortizira,

·         stroški razvoja novih produktov in storitev.

Pri nakupu strojev in opreme je upravičen strošek tudi nakup rabljenih strojev in opreme, ki pa ne smejo predhodno biti sofinancirani iz javnih sredstev. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.

Upravičeni stroški so stroški iz zgoraj navedenih alinej, ki so nastali in bili tudi plačani v obdobju od dneva objave javnega razpisa do 30. 9. 2018.

Intenzivnost pomoči:

·         delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov oziroma postopkov z namenom registracije socialnega podjetja do višine 50 % v letu 2018;

·         skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov;

·         višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev.

Splošni pogoji:

Investicija, ki je predmet sofinanciranja, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

Upravičenec mora na občino predložiti KONČNO POROČILO z vsemi dokazili (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške ukrepa, najkasneje do 30. 9. 2018.

 

UKREP C: NALOŽBE V NAKUP OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Upravičenci do pomoči so:

·         mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1-NPB14 (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;

·         samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in mala podjetja iz prejšnje alineje);

·         fizične osebe, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju občine Gornja Radgona oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja na območju Občine Gornja Radgona, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.

Upravičeni stroški so:

stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine, stroški nakupa, gradnje in preureditve poslovnih prostorov, stroški nakupa opreme, ki jo mora upravičenec vključiti v aktivo podjetja in obravnavati kot osnovno sredstvo, ki se amortizira, stroški pridobivanja investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Pri nakupu strojev in opreme je upravičen strošek tudi nakup rabljenih strojev in opreme, ki pa ne smejo predhodno biti sofinancirani iz javnih sredstev. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.

Stroški nakupa transportne opreme in osebnih vozil niso upravičeni stroški.

Upravičeni stroški so stroški iz zgoraj navedenih alinej, ki so nastali in bili tudi plačani v obdobju od dneva objave javnega razpisa do 30. 9. 2018.

Intenzivnost pomoči:

Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ 45 % upravičenih stroškov posamezne investicije; višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % skupno razpisanih sredstev.

Splošni pogoji:

Investicija, ki je predmet sofinanciranja, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

Za navedeni ukrep je potrebno predložiti KONČNO POROČILO z vsemi dokazili o izvedbi naložbe (računi in dokazila o plačilu, ki se nanašajo na upravičene stroške) najkasneje do 30. 9. 2018.

 

VII. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – se lahko vloži osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naziva in polnega naslova prijavitelja, s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – odpiranje novih delovnih mest

NE ODPIRAJ, JR - MG – socialno podjetništvo

NE ODPIRAJ, JR - MG – naložbe
 

Rok za oddajo vlog:
·         do vključno 31. 5. 2018 

Če nepovratna sredstva po tem razpisu ne bodo v celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog in odpiranje ponudb. Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Predviden datum odpiranja vlog:
·         4. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija po ukrepih je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I). 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri Draganu Kujundžiču na tel. št. 02/564 38 23 in Mateji Coklin na tel. št. 02/564 82 08 ali na el. naslovih: ali .

 

VIII. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG
 

Vloga mora biti popolna in izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele v glavno pisarno Občine Gornja Radgona najkasneje do vključno 31. 5. 2018. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge s priporočeno pošiljko na pošti ali neposredno v vložišču Občine Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I). 

Postopek za dodelitev pomoči bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge bodo prijavitelji lahko dopolnili v roku 5 dni od poziva komisije. Če vlog v danem roku ne bodo dopolnili, jih bo komisija kot nepopolne zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavržejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. V kolikor bo določen še dodatni rok za oddajo vlog, bodo ti prijavitelji lahko podali novo vlogo na ta dodatni rok. 

Glede na to, da so sredstva omejena, bo višina dodeljenih sredstev odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo upravičencem po posameznem ukrepu dodeljena sredstva sorazmerno znižala. Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Prijavitelji bodo o izidu razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva popolnosti vloge. 30-dnevni rok za izdajo sklepa o višini odobrenih finančnih sredstev, ki je vezan na ugotovitev popolnosti vloge, prične teči od datuma, ko komisija ugotovi popolnost vloge tj. ob odpiranju vloge oz. ob datumu dopolnitve vloge. 

Zoper sklep je dopustno v roku 15 dni od prejema sklepa vložiti pritožbo. 

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis se bodo, po pravnomočnosti sklepa o izboru, sklenile pogodbe.

 

IX. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
 

S tem, ko vlagatelj vloži vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev iz tega javnega razpisa, se domneva, da je seznanjen in so mu razumljivi tudi vsi pogoji in določila iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 

V primerih, ko se ugotovi, da prejemnik:

·         ni predložil vmesnih in/ali končnih poročil, ki so opredeljena pri posameznih ukrepih,

·         ni realiziral ukrepa v skladu s prijavo,

·         sredstev ni delno ali v celoti porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,

·         je prejemnik prekršil druga določila pogodbe oz. so bile ugotovljene druge nepravilnosti,

to predstavlja kršitev pogodbe in je utemeljen razlog za odstop od pogodbe s strani Občine, upravičenec pa je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku. 

Če pa se ugotovi, da je vlagatelj z neresničnimi navedbami za pridobitev nepovratnih sredstev v svoji vlogi namerno zavajal Občino ter si pridobil protipravno premoženjsko korist, je navedeno dejstvo lahko tudi eden izmed razlogov za pričetek kazenskega postopka za poslovno goljufijo. 

Šteje se, da je prejemnik seznanjen, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za iste upravičene stroške in za isti namen že pridobil sredstva oziroma je v pridobivanju sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira oziroma bi bila z dodeljenim zneskom presežena zgornja meja pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih. Če se obstoj navedenega dejstva ugotovi naknadno, ko bodo sredstva prejemniku že nakazana, jih je ta dolžan vrniti v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila prejemniku. Navedeno pa pomeni kršitev pogodbe s strani prejemnika in utemeljen razlog za odstop od pogodbe s strani Občine. 

Prejemnik, ki ustreza vsaj enemu kriteriju iz prejšnjih odstavkov, po Pravilniku izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednjih pet let. 

 

Številka: 313-1/2018-U110
Datum: 4. 1. 2018

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                            OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.