23. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 4. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 30.03.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si  

Številka: 013-2/2014-OS/23-F1
Datum:   30. 3. 2018

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 12. aprila 2018, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje občinskega sveta z dne 21. 12. 2017
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
 5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 6. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Nuša HOZJAN, uslužbenka v občinski upravi
 7. Odlok o zimski službi v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 9. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 10. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 1221/4, 994/2 k.o. in 1216/10 k.o. Gornja Radgona – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 12. Sklep o določitvi izjem od obvezne vključitve v sprejeti Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 13. Sklep o soglasju k Spremembi Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi
 14. Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. (PRILOGA– obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 15. Končno poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja neposrednega proračunskega porabnika Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko MULEC, član Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 23. redno sejo OS - 12. 4. 2018 (PDF) - 30. 3. 2018 

PRILOGA k točki 14. (Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.)  - 9. 4. 2018

Predlog za dopolnitev dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (druga obravnava)) - 10. 4. 2018

DODATNO GRADIVO za 23. redno sejo OS - 12. 4. 2018 (PDF) - 12. 4. 2018 


Posnetek celotne seje (objavljeno 13. 4. 2018):  (POSNETEK)