JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22, parcele št. 741, 743 in 744 v k.o. 197–Orehovci

datum: 24.09.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22,  parcele št. 741, 743 in 744 v k.o. 197–Orehovci (PDF) - 23. 9. 2021

GRADIVO:
ELABORAT lokacijske preveritve za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 741, 743 in 744 v k.o. 197–Orehovci (PDF)
- VLOGA-POBUDA za izvedbo postopka lokacijske preveritve (PDF)

* * *

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 6. ter 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15)  Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22,  parcele št. 741, 743 in 744 v k.o. 197–Orehovci
 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22. Območje lokacijske preveritve z identifikacijsko številko ID: 2484 se izvaja na enoti urejanja prostora (EUP) EU22 v naselju Orehovci, na zemljišču  parcelne št. 741, 743 in 744 v k.o. 197 – Orehovci

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si za čas 15 dni. Javna razgrnitev bo potekala od 24. 9. 2021 do 8. 10. 2021.
 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.
 

IV.

Osebni podatki pripombodajalcev se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za pripravo in uveljavitev razgrnjene lokacijske preveritve za EU22, parcele št. 741, 743 in 744 v k.o. 197–Orehovci in bodo varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in občinskimi akti.

V.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si.

 

Številka: 3500-2/2021-U131
Datum: 23. 9. 2021

                         

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.