JAVNI RAZPIS za uporabo garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2023 (rok do vključno 13. 3. 2023)

datum: 27.02.2023

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za uporabo garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2023 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  za prijavo na Javni razpis za uporabo garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2023 (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA  za prijavo na Javni razpis za uporabo garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2023 (DOCX)

Cenik uporabnine površin na TŠC Trate v Gornji Radgoni - veljavnost od 1. 12. 2014

 * * *  

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 84, z dne 1. 5. 2014) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za uporabo garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona
na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2023

 

1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca Doma športa – Stadion Gornja Radgona: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

2. Na razpis se lahko prijavijo:

  • osnovne šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona za izvedbo šolskega pouka športne vzgoje, ter predšolskih in šolskih interesnih dejavnosti, športna društva in klubi;
  • športna društva in klubi, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok, mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
  • športna društva in klubi, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje za otroke in mladino in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
  • drugi klubi, društva in skupine s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki izvajajo športno rekreacijo;
  • drugi uporabniki iz območja Občine Gornja Radgona;
  • društva in klubi izven območja Občine Gornja Radgona;
  • drugi uporabniki izven območja Občine Gornja Radgona.

Prednostno pravico pri oddaji garderob v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 5. členu Pravilnika o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 84, z dne 1. 5. 2014), v nadaljevanju: pravilnik.

3. Cenik uporabe garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni je sprejel župan Občine Gornja Radgona, dne 30. 11. 2014 in je objavljen na oglasni deski TŠC Trate v Gornji Radgoni in na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si

4. Uporaba garderob Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni obsega uporabo ene posamezne garderobe, s pripadajočimi tuširnicami in sanitarijami.

5. Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa.

6. Prostore garderob bo možno koristiti po sestavljenem urniku, na podlagi tega razpisa, predvidoma v času od 14. 3. 2023 do 31. 12. 2023, in sicer od ponedeljka do petka med 7.00 in 22.00 uro, ter v soboto in nedeljo po predhodnem dogovoru oziroma najavi.

7. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 13. 3. 2023, s pripisom: Ne odpiraj: »RAZPIS GARDEROBE – STADION GORNJA RADGONA NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI«. Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si,vsak delovni dan pa tudi na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna št. 20, I. nadstropje). Za morebitne informacije je kontaktna oseba Aleksandra Pintarič Zamuda (pisarna št. 20, I. nadstropje, tel. št.: 02/564 38 25).

8. Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 13. 3. 2023), bodo, ne glede na določbe 5. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, kateri so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.

9. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis bo občina, v skladu s pogoji, navedenimi v 5. členu pravilnika, oblikovala urnik uporabe garderob, ki ga bo s sklepom potrdila tudi županja Občine Gornja Radgona.


Številka: 671-3/2022-U113
Datum:  24. 2. 2023

                                                                                                             ŽUPANJA
                                                                                         OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                  Urška MAUKO TUŠ, l.r.