Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju LN POC Element Gorja Radgona (EUP GR 32 – stanovanjski del)

datum: 02.10.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju LN POC Element Gorja Radgona (EUP GR 32 – stanovanjski del) (PDF)

Javno naznanilo-GR32-1-Sklep o ugotovitvi javne koristi.pdf

Javno naznanilo-GR32-2-LN 32 nacrt parcelacije.pdf

Javno naznanilo-GR32-3-PISO - prikaz lokacije GR 32.pdf

* * *

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona  št. 1/2015), ter četrtega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), ter sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona št. 532-03/2023-2 z dne 21. 09. 2023, županja Občine Gornja Radgona objavlja

 

Naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju LN POC Element Gorja Radgona (EUP GR 32 – stanovanjski del)

 

I. Javno se razgrne predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi, ki se nanaša na izgradnjo občinske javne ceste na območju Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona – EUP GR 32 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39, z dne 31.12.2007), na nepremičnini parc. št. 1175 v k.o. 184 Gornja Radgona.

II. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafična priloga za zagotavljanje z zakonom zahtevane natančnosti sta prilogi tega javnega naznanila.

III. V času javne razgrnitve je zagotovljen vpogled v predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafično prilogo vsak dan v času uradnih ur v prostorih Občine Gornja Radgona, in na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.

IV. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi. Pripombe in predloge se lahko poda do konca javne razgrnitve, to je vključno 17. 10. 2023 in sicer:
-  pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
-  preko elektronske pošte na elektronski naslov: obcina@gor-radgona.si.

V. Obravnavane bodo tiste pripombe in predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do roka, oz. bodo poslani priporočeno po pošti zadnji dan roka za vložitev pripomb in predlogov.

VI. Kontaktna oseba: Darko Fras, univ. dipl. pravnik, Vodja oddelka za razvoj in infrastrukturo, tel: 02 564 38 23 mail: darko.fras@gor-radgona.si

VII. Datum objave javnega naznanila na spletni strani Občine Gornja Radgona: 2. 10. 2023


Številka: 352-0003/2023-02 U110
Datum: 2. 10. 2023

                                             

                ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
      Urška MAUKO TUŠ, l.r.