7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 10. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 16.10.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-8/2023-1 (U112) (OS/07)
Datum:   16. 10. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 26. oktobra 2023, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 21. 9. 2023

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2022 – obrazložitev Marija FLEGAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (SD OPN GR 1) (druga obravnava) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Barbara BABIČ FEKONJA, predstavnica izdelovalca OPN – ZEU d.o.o. Murska Sobota

7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 (prva obravnava) – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Tatjana VRBANČIČ, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

8. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 4 bo objavljeno naknadno.

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 7. redno sejo OS OGR - 26. 10. 2023 (PDF) - objavljeno 16. 10. 2023

Gradivo k tč. 4:
- komplet odgovorov na vprašanja in pobude 6. redne seje - objavljeno 24. 10. 2023

DODATNO GRADIVO za 7. redno sejo OS OGR - 26. 10. 2023 (PDF) - objavljeno 26. 10. 2023

Posnetek celotne seje (objavljeno 27. 10. 2023):