Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 281/1 in 279/2 v k. o. 210 – Gornji Ivanjci

datum: 16.05.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 281/1 in 279/2 v k. o. 210 – Gornji Ivanjci (PDF) - 16. 5. 2024

GRADIVO:
VLOGA - POBUDA za izvedbo lokacijske preveritve (PDF)

Elaborat lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje ZEU d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, pod številko projekta LP 2/24, marec 2024

* * *

Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15)  Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 281/1 in 279/2 v k. o. 210 – Gornji Ivanjci  

 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev pobude lastnika za določitev posega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 281/1 in 279/2 v k. o. 210 – Gornji Ivanjci  in razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje ZEU d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, pod številko projekta LP 2/24, marec 2024. Identifikacijska številka Elaborata v zbirki prostorskih aktov je 4113.
 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 15 dni, od 17. 5. 2024 do vključno 1. 6. 2024 na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si.
 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

Občina Gornja Radgona bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter na spletni strani občine https://www.gor-radgona.si in ga skupaj z mnenji nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.
 

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.
 

V.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona, na oglasni deski Občine Gornja Radgon in na KS Negova.
 

Številka: 3500-1/2024-19
Datum: 16. 5. 2024

 

                         

               ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
     
Urška MAUKO TUŠ, l.r.