11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 12. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 17.12.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-147-U112 (OS/11)
Datum:   17. 12. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v torek, 28. decembra 2021, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 26. 11. 2021

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona (druga obravnava) obrazložitev Nuša HOZJAN, uslužbenka v občinski upravi

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (druga obravnava)obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

8. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2022 – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

9. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

10. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k tč. 4 in tč. 6, ki bo objavljeno naknadno.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 11. redno sejo OS OGR - 28. 12. 2021 (PDF) - objavljeno 17. 12. 2021

DODATNO GRADIVO za 11. redno sejo OS OGR - 28. 12. 2021 (PDF) - objavljeno 20. 12. 2021

DODATNO GRADIVO za 11. redno sejo OS OGR - 28. 12. 2021 (PDF) - objavljeno 28. 12. 2021

Posnetek celotne seje (objavljeno 29. 12. 2021):