3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 4. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 07.04.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-4/2023-1 (U112) (OS/03)
Datum:   7. 4. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 20. aprila 2023, s pričetkom ob 17.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
a) Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta z dne 25. 1. 2023
b) Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta, zaključene dne 29. 3. 2023

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2022 (skrajšani postopek) – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi in Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

7. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2023 – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

8. Seznanitev s predvideno reorganizacijo upravnih enot v državi – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

9. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 4 je bilo objavljeno 2. 3. 2023.


 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

KOMPLETNO GRADIVO za 3. redno sejo OS OGR - 20. 4. 2023 (PDF) - objavljeno 7. 4. 2023

DODATNO GRADIVO za 3. redno sejo OS OGR - 20. 4. 2023 (PDF) - objavljeno 20. 4. 2023
 

Posnetek celotne seje (objavljeno 24. 4. 2023):