Izvajanje socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU

datum: 28.05.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Izvajanje socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU (ČLANEK - PDF)

Veljavna cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona (od 1. 3. 2021 dalje)

* * *

Izvajanje socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU


Center za socialno delo Pomurje, Enota Gornja Radgona izvaja storitev pomoči na domu v Občini Gornja Radgona in Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

Pomoč na domu je dejavnost, ki deluje v konkretnem svetu ljudi. Usmerjena je v vsakdanja opravila, s katerimi pomaga uporabnikom vzdrževati določeno stopnjo kvalitete bivanja v domačem okolju. Pomoč na domu oziroma ožja oblika socialne oskrbe je namenjena različnim uporabnikom.

Uporabniki so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo telesno in duševno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno ali drugo varstvo.

Upravičenci so:

  • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staranje nesposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva

Neposredno izvajanje storitve zajema različne oblike praktične pomoči in uslug uporabniku na njegovem domu in izven njega in sicer:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
  • gospodinjska pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Posameznik je upravičen do storitve pomoč na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Izvajanje dejavnosti socialne oskrbe na domu prilagajamo potrebam naraščanja števila starejših oseb (staranje prebivalstva), ki želijo ali potrebujejo pomoč na domu, predvsem ker želijo čim dlje bivati v domačem okolju. Potrebe se pojavljajo tudi zaradi vse večjega števila oseb, ki živijo same (npr. ovdovele ali samske osebe, osebe brez bližnjih sorodnikov (npr. brez otrok) ali pa tudi, da otroci zaradi svojih obveznosti potrebujejo pomoč pri socialni oskrbi svojih staršev, pomoč družini na domu.

Za vključitev v program izvajanja pomoči na domu je odločilna potreba oz. želja uporabnika po storitvah. Pogosto pa se po pomoč obračajo tudi svojci ali sorodniki upravičencev. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa upravičence, potek in vrsto storitve in kadrovski normativ storitve. Prvi stik se najpogosteje lahko vzpostavi po telefonu ali na Centru za socialno delo osebno v okviru storitve prve socialne pomoči. Sledi obisk socialne delavke na domu uporabnika ali uporabnice, kjer se skupaj z njim ali z njo opravi informativni pogovor, da se lahko izdela osebni načrt pomoči, kjer se definira vrsto opravil, skladno s katalogom storitev, dan prihoda in časovni obseg izvajanja storitve oskrbe na domu. Prvotni osebni načrt je mogoče pozneje tudi spremeniti in prilagoditi posameznikovim razmeram in potrebam. Ob prvem obisku na domu uporabnik tudi podpiše dogovor o vrsti, trajanju in obsegu storitve, ki se seveda lahko v skladu s spremembo osebnega načrta pozneje dopolni z aneksom.

Storitev pomoč družini na domu se je uveljavila kot pomembna oblika pomoči, ki omogoča posameznikom, da s strokovno organizirano podporo najdejo želeno obliko bivanja v skupnosti in soustvarjajo svojo vizijo bivanja v njej.

 

Center za socialno delo Pomurje
Enota Gornja Radgona
Partizanska cesta 21
9252 Gornja Radgona

T: 02 564 93 22
T: 02 564 93 10

E-pošta: gpcsd.gornj@gov.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/enota-gornja-radgona/