5. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2011 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 10.06.2011

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 23. junija 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/5-F1
Datum:   9. 6. 2011
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 23. junija 2011, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Davorin KURBUS, direktor javnega podjetja Prlekija d.o.o.

7.      Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona in Apače« (skrajšani postopek) – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev mag. Norma BALE, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

9.      Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

10. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Jana KOVAČ, predstavnica podjetja ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota
- Pregledna karta enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe prostora v Občini Gornja Radgona

11. Novelacija lokalnega energetskega koncepta za občino Gornja Radgona – obrazložitev Urša KMETEC, predstavnica podjetja Eco Consulting d.o.o. Ljubljana
- Novelacija lokalnega energetskega koncepta

12. Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

13. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2010 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

14. Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu

15. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in program nakupov – za leto 2011 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

16. Sklep o imenovanju člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 16, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta. Gradivo za sejo je dostopno tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in sklepi občinskega sveta«.

 

                                                                                                          ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                   Anton KAMPUŠ, l.r.

 

DODATNO GRADIVO za sejo - 23. 6. 2011 (PDF)