8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 1. 2012 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 16.01.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 26. januarja 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/8-F1
Datum:   13. 1. 2012


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

                                       S K L I C U J E M
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 26. januarja 2012, s pričetkom ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.    Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

3.    Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.    Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.    Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.    Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.    Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

8.    Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

9.    Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

10.    Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2012 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave

11.    Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

12.    Koledar prireditev v letu 2012 v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Norma BALE, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

13.    Poročilo o izvedbi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

14.    Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta                                                                                                                    ŽUPAN
                                                                                              OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.KOMPLETNO GRADIVO za 8. redno sejo - 26. 1. 2012 (PDF)

DODATNO GRADIVO za 8. redno sejo - 26. 1. 2012 (PDF)