JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2015 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 15. 4. 2015)

datum: 09.03.2015

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2015 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2015 (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2015 (PDF)


* * * 

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 24/06- UPB1, 47/08) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 81/13), Občina Gornja Radgona objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti
v občini Gornja Radgona za leto 2015

 

1.      Naziv in sedež naročnika:
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

2.      Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-          redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
-          spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
-          kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
-          izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
-          sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

3.      Višina sredstev razpisa:
Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 35.000,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180331- sofinanciranje programov kulturnih društev.

Občina Gornja Radgona si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se le-ta v postopku sprejemanja proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015, spremeni.

4.      Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
-          društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,
-          neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

5.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:
-          da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona,
-          glede na upravičenost sofinanciranja s strani občine Gornja Radgona, se morajo društva s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma so vsaj dva krat v preteklem letu izvedli projekt ali prireditev v Občini ali sodelovali na prireditvah v Občini,
-          da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,
-          da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske  možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
-          da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini,
-          da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
-          da delujejo najmanj eno leto,
-          da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev,
-          da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,
-          da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini,
-          da izpolnjujejo druge pogoje iz pristojnega pravilnika.

6.      Vsebina vloge:
Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

7.      Rok in način prijave:
Vloga se posreduje na zahtevanih obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin vključno z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno srede, 15. aprila 2015 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprtih kuvertah s pripisom: »Javni razpis KULTURA 2015 – NE ODPIRAJ«.

Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja.

Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v vložišču Občine Gornja Radgona.
Vloge, ki bodo prispele po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

8.      Obravnava vlog:
Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki so določeni v občinskem Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona.
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog, oziroma najkasneje v osmih dneh od uveljavitve proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015 v primeru, če proračun Občine Gornja Radgona za leto 2015 do izteka roka 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog še ne bo uveljavljen.
Z upravičenci, ki jim bodo odobrena finančna sredstva, bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti.

9.      Informiranje zainteresiranih vlagateljev:
Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur.
 

Številka: 610-1/2015-U106
Datum: 9. 3. 2015

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.