8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 29.10.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/8-F1
Datum:   29. 10. 2015
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 12. novembra 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o prostorskem občinskem načrtu občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Barbara BABIČ, predstavnica izdelovalca OPN – ZEU d.o.o. Murska Sobota
SPLETNA PRILOGA: PREGLEDNA KARTA - območja podrobnejše namenske rabe prostora (PDF) (velikost 7,4 MB)

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.      Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Predstavitev Študije ureditve mestnega središča Gornja Radgona – obrazložitev Aleksander Saša OSTAN, predstavnik pripravljavcev študije Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o.
SPLETNA PRILOGA: Študija ureditve mestnega središča Gornja Radgona (PDF) (velikost 53,5 MB)

9.      Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2015 (1. del) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št. 1105 k.o. Gornja Radgona – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

12. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9. 2015 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

15. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 8. redno sejo OS - 12. 11. 2015 (PDF) - 29. 10. 2015 

Gradivo k tč.5:
Odlok o prostorskem občinskem načrtu občine Gornja Radgona (druga obravnava) - 30. 10. 2015
-
PREGLEDNA KARTA - območja podrobnejše namenske rabe prostora (PDF) - 2. 11. 2015

DODATNO GRADIVO za 8. redno sejo OS - 12. 11. 2015 (PDF) - 12. 11. 2015