15. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 12. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 12.12.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/15-F1
Datum:   12. 12. 2016
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 
 

S K L I C U J E M 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 22. decembra 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 9. 9. 2016

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

a)     Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta

5.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6.      Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

7.      Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Osnovne šole Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

8.      Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

9.      Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2017 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

10.  Sklep o podaji mnenja na Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah – obrazložitev predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

11.  Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

12.  Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2016 – obrazložitev Vladimir MAUKO, v.d. direktorja občinske uprave

13.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam 4, 9, 10, 11 in 12, katero bo predloženo naknadno v najkrajšem možnem roku.
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 15. redno sejo OS - 22. 12. 2016 (PDF) - 12. 12. 2016

OBVESTILO - spremenjena ura pričetka 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, v četrtek 22. 12. 2016 ob 15.30 - 20. 12. 2016
 
DODATNO GRADIVO za 15. redno sejo OS - 22. 12. 2016 (PDF) - 22. 12. 2016


Posnetek celotne seje (objavljeno 30. 12. 2016):