18. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 11. 5. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 26.04.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/18-F1Ž
Datum:   26. 4. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 11. maja 2017, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 23. 3. 2017

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

a)      Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta

b)      Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve

c)      Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v svet javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

d)      Sklep o podaji obrazloženega mnenja h kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona

5.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6.      Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

7.      Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova  (skrajšani postopek)obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

12.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

13.  Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega porabnika PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

14.  Sklep o sprejemu Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona – obrazložitev Alenka ŠUMAK, predstavnica ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.

15.  Strategija za mlade v občini Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2021 – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi in Ines ZOREC, predsednica Mladinskega sveta Gornja Radgona

16.  Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnicaobrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

17.  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št. 375/3 k.o. Orehovski Vrh – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

18.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.


 
KOMPLETNO GRADIVO za 18. redno sejo OS - 11. 5. 2017 (PDF) - 26. 4. 2017

DODATNO GRADIVO za 18. redno sejo OS - 11. 5. 2017 (PDF) - 11. 5. 2017 



Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 5. 2017):