19. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 6. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 08.06.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/19-F1
Datum:   8. 6. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 22. junija 2017, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 11. 5. 2017

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

6.      Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

7.      Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Sklep o sprejemu Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje 2017 do 2023 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Nuša PAVLICA JAKOVLJEVIČ, direktorica javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

9.      Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Gornja Radgona – obrazložitev Nina SEGA, predstavnica Eurocon d.o.o. Ljubljana

10.  Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

11.  Sklep o določitvi subvencije k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

12.  Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 52 navedenih nepremičnin v lasti občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

13.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 19. redno sejo OS - 22. 6. 2017 (PDF) - 8. 6. 2017

DODATNO GRADIVO za 19. redno sejo OS - 22. 6. 2017 (PDF) - 22. 6. 2017 


 

Posnetek celotne seje (objavljeno 23. 6. 2017):