9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 5. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 23.04.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/9-U112
Datum:   23. 4. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 6. maja 2021, ob 14.00 uri,

v dvorani 1 pri upravi Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, Cesta na stadion 2.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
2.a) Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 11. 3. 2021
2.b) Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 4. 2021

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (druga obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

8. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona (prva obravnava in druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v občinski upravi

9. Sklep o podaljšanju izvajanja obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v občinski upravi

10. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2021 – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k tč. 4, katero bo predloženo naknadno po izvedeni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. Gradivo k tč. 5 je bilo objavljeno 22. 4. 2021, gradivo k točki 6 pa je bilo objavljeno 15. 4. 2021.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 9. redno sejo OS OGR - 6. 5. 2021 (PDF) - 23. 4. 2021 
KOMPLETNO GRADIVO za 9. redno sejo OS OGR - 6. 5. 2021 (PDF) - brez tč. 6 23. 4. 2021 

Dodatno gradivo k tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 8. in 9. redno sejo) - 5. 5. 2021
DODATNO GRADIVO za 9. redno sejo OS OGR - 6. 5. 2021 (PDF) - 5. 5. 2021

Posnetek celotne seje (objavljeno 10. 5. 2021):