6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 9. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 11.09.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-7/2023-1 (U112) (OS/06)
Datum:   11. 9. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 21. septembra 2023, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 2023

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2023obrazložitev Aleš DOKL, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2023obrazložitev Tatjana VRBANČIČ, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

7. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gornja Radgona – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

8. Sklep o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z imenom »B&G – RAD z omejeno odgovornostjo« – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

9. Sklep o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za gradnjo občinske javne ceste – GR32 (parc. št. 1175 k.o. 184 Gornja Radgona) – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

10. Sklep o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za gradnjo občinske javne ceste – GR27 (parc. št. 27/18 k.o. 188 Police) – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

11. Sklep o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja – EU2 (parc. št. 688 k.o. 190 Lomanoše) – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

12. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen gradivo k tč. 9, 10 in 11, ki bo objavljeno naknadno. Gradivo k točki 4 je bilo objavljeno dne 28. 7. 2023, gradivo k tč. 6 je bilo objavljeno dne 28. 7. 2023.

 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 6. redno sejo OS OGR - 21. 9. 2023 (PDF) - objavljeno 11. 9. 2023

DODATNO GRADIVO 1 za 6. redno sejo OS OGR - 21. 9. 2023 (PDF) - objavljeno 15. 9. 2023

Dodatno gradivo k tč. 4:
- drugi del odgovorov na vprašanja in pobude 4. redne seje (vsi manjkajoči) - objavljeno 21. 9. 2023
-
odgovori na vprašanja in pobude prejeta v času med 5. in 6. redno sejo - objavljeno 21. 9. 2023

DODATNO GRADIVO 2 za 6. redno sejo OS OGR - 21. 9. 2023 (PDF) - objavljeno 21. 9. 2023

Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 9. 2023):