16. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 11. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 17.11.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/16-Ž
Datum: 14. 11. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),S K L I C U J E M16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 15. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Andrej HUSAR, predsednik Statutarno pravne komisije
GRADIVO k 5. točki 16. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Suzana GRAH
GRADIVO k 6. točki 16. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 7. točki 16. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate" (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH
GRADIVO k 8. točki 16. redne seje OS (PDF)
9. Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009 – 2013 (prva obravnava) – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
GRADIVO k 9. točki 16. redne seje OS (PDF) - Predlog sklepa
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (prvo branje) (PDF)
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (preglednice) (PDF)
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (prioritetni projekti) (PDF)
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (ostali projekti) (PDF)
10. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 10. točki 16. redne seje OS (KOMPLETEN PREDLOG) (PDF)
11. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 11. točki 16. redne seje OS (PDF)
12. Dopolnitev programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 12. točki 16. redne seje OS (PDF)
13. Potrditev Investicijskega programa "Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja vodovodno omrežje za sistem C" – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 13. točki 16. redne seje OS (PDF)
14. Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 14. točki 16. redne seje OS (PDF)
15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora organiziranosti, finančnega poslovanja, porabe investicijskih sredstev in materialnih stroškov posrednega proračunskega porabnika Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 16. redne seje OS (PDF)
16. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona za štiriletno mandatno obdobje – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.