20. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 7. 2009 (dnevni red in gradivo)

datum: 24.06.2009

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 6. julija 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/20-F1
Datum: 23. 6. 2009


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

S K L I C U J E M
20. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 6. julija 2009, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta in dobeseden zapis 14. točke dnevnega reda 18. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 19. redne seje OS (PDF)
Dobeseden zapis 14. točke dnevnega reda 18. redne seje (PDF)

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Marjeta ERDELA
GRADIVO k 6. točki 20. redne seje OS (PDF)

7. Odlok o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Marjeta ERDELA
GRADIVO k 7. točki 20. redne seje OS (PDF)

8. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 8. točki 20. redne seje OS (PDF)

9. Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 9. točki 20. redne seje OS (PDF)

10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 10. točki 20. redne seje OS (PDF)

11. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 11. točki 20. redne seje OS (PDF)

12. Sklep o soglasju k predlogu cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 12. točki 20. redne seje OS (PDF)

13. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 1234, k.o. Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 13. točki 20. redne seje OS (PDF)

14. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2008 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 14. točki 20. redne seje OS (PDF) - 1. DEL
GRADIVO k 14. točki 20. redne seje OS (PDF) - 2. DEL

15. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2008 na podlagi zaključnih računov – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 15. točki 20. redne seje OS (PDF)

16. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2009 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 16. točki 20. redne seje OS (PDF)

17. Sklep o soglasju k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Gornja Radgona – obrazložitev predstavnik podjetja Petrol Plin d.o.o.
GRADIVO k 17. točki 20. redne seje OS (PDF) - 1. DEL
GRADIVO k 17. točki 20. redne seje OS (PDF) - 2. DEL

18. Sprejem revidiranega letnega poročila Mariborskega vodovoda, javno podjetje, d.d. za leto 2008 – obrazložitev predstavnik Mariborskega vodovoda, javno podjetje, d.d.
GRADIVO k 18. točki 20. redne seje OS (PDF) - 1. DEL
GRADIVO k 18. točki 20. redne seje OS (PDF) - 2. DEL

19. Predlog Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za spremembo ali dopolnitev Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah ter Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah – obrazložitev Janko KRALJ
GRADIVO k 19. točki 20. redne seje OS (PDF)

20. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

21. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem, nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje, nadomestnega člana v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in nadomestnega člana v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
K tej točki dnevnega reda so v pisnem gradivu priloženi odgovori na vprašanja, pobude in predloge, in sicer:
- odgovor na predlog članice občinskega sveta, gospe Nataše Lorber,
- odgovor na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Davida Roškarja,
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Janka Kralja,
- odgovor na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Mitja Ficko,
- odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Stanislava Sakoviča,
- odgovora na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Milana Nekrepa,
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Slavka Lončariča,
- odgovori na štiri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Ivana Kajdiča,
- odgovor na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja,
- odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Branka Kocbeka.
Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 20 in št. 21, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.