2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29. 5. 2012 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 24.05.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v torek, 29. maja 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/2-IS-F1
Datum:   24. 5. 2012 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

SKLICUJEM
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v torek, 29. maja 2012, ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

3.      Odlok o prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

4.      Sklep o podaji soglasja Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. za najem dolgoročnega kredita poslovne banke za namen nakupa in ureditve lastnih poslovnih prostorov – obrazložitev Vesna VIHER JUREŠ, vodja finančno računovodskega področja JP Prlekija d.o.o.
 

5.      Sklep o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi
 

6.      Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

7.      Informacija o stanju slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.   

KOMPLETNO GRADIVO za 2. izredno sejo - 29. 5. 2012 (PDF)

DODATNO GRADIVO za 2. izredno sejo - 29. 5. 2012 (PDF)